สารและสมบัติของสาร

สารและสมบัติของสาร คุณสมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะของสารที่สามารถกำหนดได้ว่ามันคืออะไร สารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่สังเกตได้ของสารนั้น เช่น สี กลิ่น รส สภาพ เนื้อสัมผัส ต้องทดสอบคุณสมบัติเฉพาะ เช่น การทดสอบรสชาติหรือการนำไฟฟ้า   สารและสมบัติของสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อเดียว (Homogeneous Substance) หมายถึงสารที่มีคุณสมบัติเป็นเนื้อเดียวกันของสาร และมีอัตราส่วนผสมเท่ากัน หากทดสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของสารที่เป็นเนื้อเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ สารและสมบัติของสาร สารที่เป็นเนื้อเดียวกันสามารถมีได้ 3 สถานะ: สารที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น เหล็ก ทอง ทองแดง สังกะสี เป็นต้น ของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น น้ำกลั่น น้ำเกลือ น้ำส้มสายชู น้ำอัดลม เป็นต้น สารที่เป็นเนื้อเดียวกันของก๊าซ เช่น อากาศ แอลพีจี ก๊าซออกซิเจน เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์จำแนกสารที่เป็นเนื้อเดียวกันออกเป็นสองประเภท: สารบริสุทธิ์ คือ สารที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ไม่มีสารเติมแต่งอื่น ๆ รวมทั้งองค์ประกอบและสารประกอบ สารเติมแต่งคือสารที่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีอัตราส่วนไม่แน่นอน […]